ae@aegestio.com     De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:30

Autònoms

- Assessorament previ a l'inici de l'activitat en les diferents modalitats tributàries.

- Constitució de Societats Civils Privades, Comunitats de Béns i diferents tipus d'associacions professionals.

- Declaracions Censales d'alta, baixa i variació de dades relatives a l'Impost d'Activitats Econòmiques.

- Tramitació de llicències d'obertura de negocis.

- Confecció de Llibre de Registre de factures emeses i rebudes.

- Declaracions trimestrals d'IVA i IRPF i resums Anuals.

- Declaracions informatives: Operacions Intracomunitàries, Declaració Anual d'operacions amb tercers.

- Impostos Especials: Taxa turística, Imposat sobre l'alcohol, etc.

- Tramitació d'Ajornaments i fraccionament de deutes tributaris.

- Tramitació de Certificacions tributàries.

- Representació davant inspeccions de l'Agència Tributària.