ae@aegestio.com     De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:30

Societats

- Estudis i Anàlisis fiscals sobre l'estructura d'actuació empresarial i modalitats idònies per constituir-se com a empresa.
- Assessorament i tramitació per a la constitució de Societats, elaboració d'Estatuts i presentació documentació davant Notario i Registre Mercantil.
- Declaracions Censales d'Alta, Baixa i modificacions de l'Impost d'Activitats Econòmiques.
- Declaracions IVA trimestral i mensual.
- Impostos de Societats i Pagaments a Compte.
- Declaracions trimestrals de Retencions sobre Arrendaments.
- Declaracions Informatives: Operacions Intracomunitàries, Declaració Anual d'Operacions amb tercers, Declaració de béns situats a l'estranger.
- Tramitació d'Ajornaments i fraccionament d'Impostos.
- Sol·licitud de Certificacions tributàries.
- Representació davant Inspeccions de l'Agència Tributària.